Các khoản chi được trừ và không được trừ thuế TNDN

Khoản chi mà doanh nghiệp được trừ

  • Có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp
  • Khoản thực tế phát sinh liên quan đến Hoạt động SXKD của DN.
  • Hóa đơn mua hàng từ 20tr trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Đọc tiếp Các khoản chi được trừ và không được trừ thuế TNDN